Autorzy:

Opis:

Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz zebranych danych zbudowano oryginalny, wskaźnik BMMI ‑Business Model Maturity Indicator, który wykorzystano jako zmienną objaśnianą w badaniu determinant dojrzałości modelu biznesowego. Do określenia zróżnicowania dojrzałości modeli biznesowych między grupami przedsiębiorstw: start-up i scale-up oraz między grupami R&D i Non R&D wykorzystano test ANOVA. Dla zbadania wpływu procesu komercjalizacji, dostępności źródeł finansowania oraz struktury kapitału intelektualnego (organizacyjnego, relacyjnego (partnerskiego), ludzkiego) na kształtowanie dojrzałości modelu biznesowego zastosowano estymację MNK, co pozwoliło zweryfikować postawione w badaniu hipotezy badawcze.

Struktura opracowania obejmuje wprowadzenie, część główną prezentującą wyniki badania wraz z rekomendacjami oraz pełny artykuł opracowany na podstawie wybranej części uzyskanych wyników. We wprowadzeniu przypomniany został wniosek projektowy obejmujący opis, cele badania, hipotezy badawcze oraz związki zgłaszanego projektu badawczego ze światowymi nurtami badań. W części głównej zaprezentowano strukturę badania ankietowego, charakterystykę próby badawczej, zdefiniowano i poddano analizie wskaźniki dojrzałości modeli biznesowych, następnie je przetestowano na wyodrębnionych podpróbach spółek start-up i scale-up, stosując jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA, a następnie z wykorzystaniem estymacji MNK zweryfikowano hipotezy badawcze.

Podziel się raportem:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp