3. miejsce w konkursie DGP „Economicus”
w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Autorzy:

Jakie mechanizmy rządzą transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa? Jak interpretować zmiany zachodzące w obszarze produkcji i konsumpcji oraz w funkcjonowaniu rynków i państwa? Czy czeka nas technologiczne bezrobocie związane z automatyzacją? Jakie konsekwencje niesie cyfryzacja globalnego handlu? Dlaczego tak ważne jest podtrzymanie inwestycji w edukację?

ISBN: 978–83-235‑4194‑3
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2020

O KSIĄŻCE

W tej książce prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch szukają odpowiedzi na szereg kluczowych pytań:

  • Jakie mechanizmy rządzą transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa?
  • Jak interpretować zmiany zachodzące w obszarze produkcji i konsumpcji oraz w funkcjonowaniu rynków i państwa?
  • Czy czeka nas technologiczne bezrobocie związane z automatyzacją?
  • Jakie konsekwencje niesie cyfryzacja globalnego handlu?
  • Dlaczego tak ważne jest podtrzymanie inwestycji w edukację?

Autorki kreślą obraz niewyobrażalnego potencjału rozwojowego, ale też bezprecedensowych wyzwań związanych z czwartą rewolucją technologiczną. Firmy, rządy, organizacje pozarządowe i uczelnie, które nie będą potrafiły wykorzystać szans płynących z transformacji cyfrowej i nie poradzą sobie z jej negatywnymi skutkami, czeka marginalizacja.

Ta diagnoza nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rozpędzającego się kryzysu, który będzie wymagał sięgania po niesztampowe rozwiązania oparte na wykorzystaniu potencjału danych i sztucznej inteligencji.

Z RECENZJI

Książ­ka jest war­to­ścio­wą i potrzeb­ną pozy­cją posze­rza­ją­cą naszą wie­dzę o nowych zja­wi­skach w gospo­dar­ce zwią­za­nych z prze­ło­mem czy zwro­tem cyfro­wym. Jego kon­se­kwen­cji dla spo­łe­czeń­stwa i gospo­dar­ki jesz­cze w peł­ni nie ogar­nia­my, dzie­je się on bowiem na naszych oczach, prze­ory­wu­je całą struk­tu­rę spo­łecz­ną i życie każ­de­go z nas, może w naj­więk­szym stop­niu życie eko­no­micz­ne […] Mariaż eko­no­mii i socjo­lo­gii w Gospo­dar­ce cyfro­wej oka­zał się uda­ny […] Kata­rzy­na Śle­dziew­ska i Rena­ta Włoch sta­no­wią dobrze uzu­peł­nia­ją­cy się tan­dem dzię­ki kil­ku­let­niej współ­pra­cy w ramach Digi­tal Eco­no­my Lab Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, któ­ry współ­za­kła­da­ły i w któ­rym pro­wa­dzą inte­re­su­ją­ce, czę­sto pio­nier­skie bada­nia nad sta­nem gospo­dar­ki cyfro­wej w Polsce.
z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Krzysztofka
Uniwersytet SWPS w Warszawie
Ana­li­za przed­sta­wio­nych pro­ce­sów jest inter­dy­scy­pli­nar­na, co sta­no­wi ory­gi­nal­ny wkład Auto­rek do wzbo­ga­ce­nia wie­dzy o dyna­mi­ce pro­ce­sów spo­łecz­no-gospo­dar­czych w epo­ce czwar­tej rewo­lu­cji prze­my­sło­wej. Opra­co­wa­nie może słu­żyć czy­tel­ni­kom, któ­rzy poszu­ku­ją wie­dzy o współ­cze­snym świe­cie, a w szcze­gól­no­ści o zaan­ga­żo­wa­niu czło­wie­ka jako wytwór­cy i kon­su­men­ta korzy­sta­ją­ce­go z naj­now­szych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Opra­co­wa­nie sta­no­wi war­to­ścio­wą pozy­cję w opu­bli­ko­wa­nej w języ­ku pol­skim lite­ra­tu­rze z dzie­dzi­ny nauk spo­łecz­nych, w szcze­gól­no­ści w dys­cy­pli­nach eko­no­mia i finan­se oraz nauki socjo­lo­gicz­ne, a czę­ścio­wo tak­że w dys­cy­pli­nie nauki o zarzą­dza­niu i jakości.
z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Paprockiego
SGH

POBIERZ E-BOOK LUB POSŁUCHAJ AUDIOBOOKA

E‑book możesz pobrać bezpłatnie w ulubionym formacie lub posłuchać audiobooka poprzez Spotify.

Podziel się:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp